ruben-gallego-20180807.jpg

Ruben Gallego
Ruben Gallego.
Jackie Hai/KJZZ